Bình An quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Bình An, huyện Lâm Bình đã có nhiều cố gắng trong chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả khả quan. Hiện nay xã đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, nỗ lực triển khai thực hiện các tiêu chí còn lại phấn đấu về đích NTM theo đúng lộ trình đề ra

 Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, huyện Lâm Bình, với gần 140 hộ trên 600 nhân khẩu, người dân ở đây sinh sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Với lợi thế đất đai phù hợp, những năm gần đây, người dân trong thôn đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt và coi đây là hướng giảm nghèo bền vững. Nhờ chú trọng phát triển kinh tế gia đình đến nay đời sống vật chất và tinh thần của người dân thôn Phiêng Luông, từng bước được cải thiện.

Nhân dân xã Bình An, huyện Lâm Bình, chung tay xây dựng nông thôn mới

          Xác định rõ xây dựng NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân. Xã Bình An, đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí cụ thể, phù hợp với thực tế ở địa phương. Xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ về vốn và giống cho các hộ dân triển khai các mô hình kinh tế. Qua đó, nông nghiệp của xã đã có sự chuyển đổi tích cực, người dân trong xã đã thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, tự cung tự cấp dần chuyển sang sản xuất hàng hóa. Hiện nay, xã tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, tranh thủ nguồn đầu tư từ các cấp để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân. 

Với những cách làm và định hướng cụ thể của Đảng ủy, chính quyền xã, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, diện mạo nông thôn Bình An, đã có bước chuyển tích cực. Trong năm 2018, xã sẽ phấn đấu hoàn thành thêm 2 tiêu chí: Văn hóa và Quốc phòng an ninh

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục