Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ký kết kế hoạch phối hợp

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ma Phúc Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện; Nguyễn Quỳnh Hưng, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình và Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện tốt Chương trình phối hợp số 08/KHPH - MTTQ - NHCS ngày 22/5/2023 giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và NHCSXH tỉnh Tuyên Quang về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS, ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và NHCSXH Việt Nam. Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của NHCSXH trên địa bàn Huyện. Tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình và các tổ chức chính trị - xã hội đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội.

Đại biểu đại diện đơn vị ký kết triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 10

Với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị và triển khai tích cực của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, công tác tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của đông đảo người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội, những người có hoàn cảnh khó khăn, đã khuyến khích các đối tượng chính sách xã hội vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lâm Bình và các tổ chức chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội đối với các cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện. Thực hiện tốt công tác nhận ủy thác của NHCSXH, nắm chắc tình hình sử dụng vốn của người vay.

Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục