Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình

I. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Nguyễn Thành Trung

Chủ tịch

 02076 546 888

 

Phó Chủ tịch

02073 868 558

Lê Thế Đạt Phó Chủ tịch  

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1.  Văn phòng  huyện Lâm Bình

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

 02076 511 313

Nhiệm vụ

Tham mưu tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân huyện về hoạt động của Hội đồng nhân dân và  Uỷ ban nhân dân huyện; công tác dân tộc; chỉ đạo điều hành công việc; cung cấp các thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện

Chánh Văn phòng

 

Điện thoại

02076 568 888

Phó Chánh Văn phòng

 

Điện thoại

0207.3.868.828

Phó Chánh Văn phòng  
Điện thoại  

2. Phòng Tư pháp

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

 

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải cơ sở, công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng

Nguyễn Quốc Ái

Điện thoại

 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

0273.868.919

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch; báo chí; xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh – truyền hình; thông tin và truyền thông trên địa bàn huyện.

Trưởng phòng

Cao Văn Minh

Điện thoại

02073.868.939

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 628

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã, nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.

Trưởng phòng

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Văn Tài

Điện thoại

 

5. Cơ quan ủy ban kiểm tra - Thanh tra huyện

Địa chỉ

Thị trấn  Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 878

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện cùng cấp quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý hành chính của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Chánh thanh tra

Nguyễn Văn Dư

Điện thoại

 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 298

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc; quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô  thị (gồm cấp thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.

Trưởng phòng

 Ma Văn Lâm

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

 

Điện thoại

 

 Phó Trưởng phòng

Điện thoại

 

7. Phòng Y tế

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Kè - Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 560 586

Fax

 

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiêt bị y tế; dân số.

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Chinh

Điện thoại

 

8. Phòng Lao động, Thương binh và xã hội

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

0207.3.868.338

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyên cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực: Lao động; việc làm; dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Trưởng phòng

Hoàng Văn Thức

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

Hoàng Vũ Linh

Điện thoại

0207.3.868.338

9. Phòng Tài chính-Kế hoạch

Địa chỉ

Tổ dân phố Bản Khiển - Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 258

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước về thu, chi ngân sách và công tác kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn

Trưởng phòng
 

Chẩu Văn Huynh
 

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

Lê Văn Dương

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

Bùi Anh Vũ

Điện thoại

 

10. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 689

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc; bản đồ.

Trưởng phòng

 

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

Nguyễn Văn Dẫn

Điện thoại

 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can - huyện Lâm Bình - tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 262

Fax

 

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục ở các cấp học (mầm non, tiểu học và trung học cơ sở).

Trưởng phòng

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

Khổng Văn Vinh

Điện thoại

 

12. Phòng Dân tộc

Địa chỉ

Thị trấn Lăng Can – huyện Lâm Bình – tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại

02073 868 121

Nhiệm vụ

Tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc tại địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện.

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Tuấn

Điện thoại

 

Phó Trưởng phòng

 

Điện thoại