Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, năm 2023

Chiều ngày 29/6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Lâm Bình tổ chức Lễ bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 năm 2023. Dự buổi Lễ có đồng chí Trung tá, Bàn Văn Trung, UVBTV Huyện uỷ, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng GDQP và AN huyện; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 4 ngày, 70 học viên thuộc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 được truyền đạt 09 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, An ninh mạng; Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ; Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành lớp học 

Qua học tập nghiên cứu các chuyên đề các học viên đã nắm được nội dung cơ bản về đường lối quân sự của Đảng, âm mưu, chiến lược "diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta; Làm cơ sở cho các đồng chí vận dụng vào thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố Quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở trong khu vực phòng thủ huyện. Góp phần xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, thế chận chiến tranh nhân dân vững mạnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết thúc khoá học 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4, trong đó có 34 học viên đạt kết quả loại giỏi, 36 học viên đạt kết quả loại khá./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục