Xã Thượng Lâm thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động đã được các tầng lớp nhân dân xã Thượng Lâm tích cực hưởng ứng gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cuộc vận động đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của xã.

Khu dân cư thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm có 104 hộ gia đình, với 4 dân tộc Tày, Dao, Mông, Kinh cùng chung sống. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác Mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, duy trì thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Các tổ chức thành viên thực hiện tốt các mô hình tự quản. Bà con trong thôn, đoàn kết giúp nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn và phát triển kinh tế. Năm 2018, thôn có 100% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa. 

Diện mạo nông thôn mới xã Thượng Lâm

Ông Nguyễn Khánh Toàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thượng Lâm cho biết: Để thực hiện có hiệu quả  Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hằng năm Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thượng Lâm đã ban hành kế hoạch, phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp xây dựng chương trình phối hợp hoạt động. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các nội dung của Cuộc vận động. Do vậy, Cuộc vận động đã đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận và không khí thi đua sôi nổi rộng khắp ở địa bàn dân cư trong xã. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã vận động đóng góp được hơn 12 tỷ đồng xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Nâng cấp và xây mới 12 nhà văn hóa thôn bản, thực hiện bê tông hóa trên 18 km đường liên thôn bản, kiên cố hóa kênh mương được 35,5 km. 100% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia, sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 95% số hộ gia đình có nhà tiêu và nhà tắm hợp vệ sinh. Ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo” được gần 12 triệu đồng, tặng quà tết cho 28 hộ nghèo. Có 4 hộ nghèo được Ủy ban MTTQ cấp trên hỗ trợ xóa nhà dột nát, với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Thực hiện phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” UBMTTQ xã đã vận động được trên 30 triệu đồng, giúp đỡ trên 2.700 ngày công và 1.726 bó củi giúp đỡ các hộ gia đình chính sách. Bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát triển. 

Nghề thủ công đan lát hiện đang được xã Thượng Lâm khuyến khích người dân giữ gìn và phát triển

Việc triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn xã Thượng Lâm thời gian qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt kết quả đáng mừng. Đó là, xã đã đạt chuẩn và duy trì có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình trong xã đã chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng Homestay, các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao ngày càng được lan tỏa... Ðây thực sự là tín hiệu đáng mừng để xã Thượng Lâm tiếp tục duy trì và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục