Hội nghị tổng kết công tác của các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Ngày 16/01/ 2018, Thường trực Huyện ủy Lâm Bình, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Đặng Văn Sình, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban Đảng huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đồng chí Trưởng các cơ quan Khối Nội chính huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã cùng dự hội nghị.

Năm 2017, các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, đã tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, của Huyện ủy và chương trình công tác năm 2017, chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, công chức các cơ quan luôn đoàn kết, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể các cấp làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chú trọng vào những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, vấn đề phức tạp dễ phát sinh sai phạm. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, công tác dân vận được nâng lên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện trong năm 2017.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác của các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy năm 2017,

triển khai nhiệm vụ năm 2018

 Năm 2018 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vục, trong nước còn diễn biến phức tạp, nền kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, cấc thế lực thù địch, phần tử cơ hội tiếp tục tăng cường chống phá dưới nhiều hình thức. Do vậy, nhiệm vụ của các ban tham mưu giúp việc của Huyện ủy, tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cơ sở; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ cấp ủy trong chỉ đạo, điều hành.

Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục