Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Chiều ngày 11/10, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao và trực tuyến với các điểm cầu của 4 cơ quan Trung ương, gần 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 63 tỉnh, thành phố, với tổng số 2000 điểm cầu, hơn 10 vạn đại biểu tham dự.

Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; đồng chủ trì hội nghị có lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Bộ Thông tin và Truyền thông; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Văn phòng Trung ương Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu tại huyện Lâm Bình có các đồng chí: Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy. Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí Bí thư các chi đảng bộ cơ sở…

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; dự thảo đề cương Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình

Theo thông tin tại hội nghị, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, qua 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình mới nêu rõ các mục tiêu gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.

Các nhóm nhiệm vụ và giải pháp được đề cập đến trong Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị tập trung vào việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu trao đổi, tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau; phối hợp hài hòa, linh hoạt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; tiếp tục mở rộng việc sử dụng các ngôn ngữ phổ biến và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác thông tin đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành thông tin đối ngoại tại các cơ sở đào tạo; mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong các lĩnh vực liên quan đến thông tin đối ngoại.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận các chuyên đề về việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại Đảng và thông tin đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; công tác thông tin đối ngoại trong lĩnh vực quốc phòng góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa; thông tin đối ngoại góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, thông tin xấu, độc, nhất là trên không gian mạng; công tác thông tin đối ngoại góp phần xây dựng ngành công nghiệp văn hóa, lan tỏa giá trị, bản sắc, văn hóa Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại hội nghị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Đồng thời, tích cực xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị; rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại...

Hà Khánh – Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục