Lâm Bình: 10 sự kiện tiêu biểu và thành tựu nội bật năm 2023

Nhìn lại năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của tỉnh, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Sau đây là 10 sự kiện và thành tự nổi bật của huyện Lâm Bình đạt được trong năm 2023.
Video không hợp lệ