Cập nhật dịch bệnh covid - 19, Ngày 08/5/2020

Video không hợp lệ

Chương trình khác