Lâm Bình tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng ngày 20/4, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo, cán bộ được giao phụ trách công tác Bảo vệ bí mật nhà nước, cán bộ văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ; Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện dự Hội nghị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm: Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và danh mục bảo vệ bí mật nhà nước của một số lĩnh vực. Các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. Tình hình công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian vừa qua. Quá trình triển khai thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước trong thời gian vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã được nâng cao; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã từng bước được hoàn thiện; công tác quản lý nhà nước ngày càng được củng cố và đi vào chiều sâu, công tác phòng chống âm mưu, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch và các loại đối tượng khác được triển khai có hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh nội bộ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Hình ảnh buổi tập huấn

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện về nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả những biện pháp công tác bảo vệ bí mật nhà nước theo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục