Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
46Quyết định số 1561/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên QUang về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
47Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang
48Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 143 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang
49Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang
50Quyết định số 222a/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
51Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND huyện Lâm Bình về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 huyện Lâm Bình
52Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 136 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang
53Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
54Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 40 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang
55Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 156 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang
56Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND huyện Lâm Bình về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện
57Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang
58Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố Danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
59Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc công bố Danh mục 44 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
60Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc công bố danh mục 47 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang