Loại văn bản: Quyết định
STTTên văn bảnTải về
196Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
197Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình
198Quyết định số Số 226 /QĐ-UBND huyện Lâm Bình ngày 30/11/2013 của UBND huyện
199Quyết định Số 227 /QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình năm 2019 ngày 30/11/2013 của UBND huyện
200Quyết định số 94 /QĐ-UBND ngày 27/04/2008 của UBND huyện. Về việc bãi bỏ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện.
201Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 26//9/2014 của UBND huyện về việc kiện toàn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập nội dung Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình
202Quyết định số 1610 ngày Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa ; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. của UBND tỉnh.