Loại văn bản: Nghị quyết
STTTên văn bảnTải về
16Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 01/08/2019 của HĐND tỉnh, Về quy định chức danh, bố trí số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng trực tiếp người tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
17Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 15/12/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018
18Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
19Nghị Quyết 12/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Về việc Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ, miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. của HĐND tỉnh
20Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 Về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của HĐND tỉnh
21Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị Quyết số 12/2014/ NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng,vật nuôi: Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND Ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ giống cây lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2018-2011