Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
16Thông báo số 84 /TB-UBND ngày 26/6/2023 của UBND huyện V/v Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023
17Thông báo số 63/TB-UBND ngày 26/5/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình về Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023
18Thể lệ số 29/TL-BTC ngày 22/5/2023 của ban Tổ chức cuộc thi về ban hành Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Cải cách hành chính huyện Lâm Bình năm 2023
19Thông báo số 50/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc Thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
20Thông báo số 48/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023
21Thông báo số 49/TB-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Lâm Bình về kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2023.
22Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Bâm Bình về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023
23Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện lâm Bình về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2023
24Quyết đinh số 01/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lâm Bình
25Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình
26Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND huyện Lâm Bình về việc công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
27Thông báo số 145/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND huyện về Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2022
28Thông báo số 144/TB-UBND ngày 21/11/2022 của UBND huyện Lâm Bình về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư thôn Bản chợ, xã Thượng Lâm huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang lần 2
29Thông báo số 80/TB-HĐTD ngày 19/10/2022 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 về kết quả chấm phúc khảo thi vòng 2 (thi viết nghiệp vụ chuyên ngành) kỳ thi tuyển viên chức năm 2021
30Thông báo số 118/TB-UBND ngày 15/10/2022 của UBND huyện về việc lấy ý kiến nhân dân vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, trên địa bàn huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang