Cơ quan ban hành: UBND huyện
STTTên văn bảnTải về
211Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND huyện về Giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018
212Quyết định số 175/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND huyện về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016
213Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND huyện về Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2017
214Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 5/5/2016 của UBND huyện ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện lỵ Lâm Bình
215Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình về ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình
216Quyết định số Số 226 /QĐ-UBND huyện Lâm Bình ngày 30/11/2013 của UBND huyện
217Quyết định Số 227 /QĐ-UBND V/v thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Lồng Tông huyện Lâm Bình năm 2019 ngày 30/11/2013 của UBND huyện
218Quyết định số 94 /QĐ-UBND ngày 27/04/2008 của UBND huyện. Về việc bãi bỏ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 11/10/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện.
219Quyết định số 1562/QĐ-UBND ngày 26//9/2014 của UBND huyện về việc kiện toàn Phó Trưởng ban Thường trực Ban Biên tập nội dung Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Lâm Bình