Cơ quan ban hành: Trung ương
STTTên văn bảnTải về
16Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bề vững giai đoạn 2016-2020
17Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
18Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
19Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 của Chính Phủ về quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
20Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
21Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
22Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
23Nghị định số 91/2016/TT-BTC ngày 24/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
24Công văn số 3667/BTC-HCSN ngày 21/3/2016 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết số 01-/NQ-CP ngày / của Chính phủ
25Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
26Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành
27Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên
28Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
29Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
30Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử