Lâm Bình tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

Ngày 5/9/2019 Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Tại lớp tập huấn, các học viên là công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức và 8 xã thuộc Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã được tiếp thu nhưng nội dung cơ bản về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ như: Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Sau phần lý thuyết, lớp tập huấn đã được hướng dẫn thực hành lập hồ sơ công việc theo quy định và giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức. Xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; lập Mục lục hồ sơ, tài liệu và giao nhận hồ sơ vào Lưu trữ lịch sử; báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ.

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho việc quản lý hồ sơ, tài liệu được chặt chẽ, khoa học tại cơ quan, đơn vị, nhất là tại UBND các xã.

Chí Cường

Tin cùng chuyên mục