Lâm Bình khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2019

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Lâm Bình khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, đây là lớp thứ 2 được tổ chức trong năm 2019.

Quang cảnh Lễ Khai giảng

Tham gia lớp học có 70 học viên, là đảng viên các ban, ngành của huyện, các chi, đảng bộ thuộc 8 xã trong huyện. Trong thời gian 1 tháng, các học viên được tìm hiểu 18 chuyên đề với 180 tiết học, bao gồm: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Vấn đề quốc phòng – an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghãi xã hội; Đảng cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành chính quyền. Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống xâm lược và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc giai đoạn 1945 - 1975. Xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Nhiệm vụ xây dựng con người, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phát triển kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và những vấn đề quan trọng khác. Trong chương trình của khóa học, các đồng chí còn được học tập, nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đản bộ tỉnh Tuyên Quang.

Các học viên tham gia học lớp Sơ cấp Lý luận chính trị

Sau khi hoàn thành chương trình nội dung của khóa học các học viên sẽ được cấp Bằng Sơ cấp lý luận chính trị. Thông qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các học viên, từ đó vận dụng kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống. Chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước./.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục