Thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tủ sách pháp luật

Sáng ngày 24/10/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật (dự thảo Quyết định). Tham dự cuộc họp của Hội đồng thẩm định có đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, một số đơn vị thuộc Bộ (Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghệ thông tin), Sở Tư pháp TP Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang; đồng chí Lê Vệ Quốc – Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đ/c Trần Anh Đức – Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.

          Thay mặt Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng chí Phan Hồng Nguyên – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định. Dự thảo Quyết định có 04 chương, 17 điều, bên cạnh kế thừa quy định còn phù hợp của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg đã quy định một số nội dung mới cơ bản như: Thu hẹp đối tượng áp dụng là xây dựng Tủ sách pháp luật tại xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã thuộc các huyện nghèo (gọi chung là xã đặc biệt khó khăn) và cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; quy định về Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia và giao Bộ Tư pháp thống nhất quản lý; sửa đổi về các bộ phận sách, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật theo hướng không bắt buộc phải có văn bản quy phạm pháp luật, Công báo in, đồng thời  giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh đó, dự thảo Quyết định còn có một số nội dung mới là giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đặc biệt khó khăn phân công người phụ trách Tủ sách pháp luật trong số công chức chuyên môn thay vì quy định “cứng” là giao công chức Tư pháp – Hộ tịch; tăng định mức kinh phí tối thiểu hằng năm cho Tủ sách pháp luật và phân cấp nhiều hơn cho địa phương trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định duy trì Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định.

Tại cuộc họp, các ý kiến đều nhất trí cao về sự cần thiết xây dựng, ban hành Quyết định nhằm chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan; khắc phục những bất cập của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn về công tác thông tin, PBGDPL trong tình hình mới; nhất trí với nhiều nội dung trong dự thảo Quyết định, đặc biệt là chủ trương thu hẹp đối tượng áp dụng; xây dựng mô hình Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý; phân quyền cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cập nhật và quản lý dữ liệu thành phần. Một số ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc bổ sung đối tượng áp dụng là Tủ sách pháp luật trong nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân; chỉnh lý quy định về kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, các bộ phận sách của Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp để đảm bảo phù hợp, thống nhất. Có ý kiến đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện một số nội dung trong Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. 
Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ tham mưu Lãnh đạo Bộ nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện Hồ sơ dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành./.

Theo Báo Bộ Tư Pháp

Tin cùng chuyên mục