QUYẾT ĐỊNH ; Về việc giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Bình

QUYẾT ĐỊNH ; Về việc giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN LÂM BÌNH

 
   

 Số:184/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 Lâm Bình,  ngày 19  tháng 9 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã   năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Bình

 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp các xã; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Nghị định số 77/2019/NQ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ hợp tác;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phê duyệt Đề án củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, hướng đến năm 2030;

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện xử lý, giải quyết các Hợp tác xã không hoạt động nhưng chưa tiến hành giải thể; HTX đang tiến hành giải thể nhưng phát sinh vướng mắc; HTX chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật Hợp tác năm 2012;

Căn cứ Văn bản số 938/UBND-KT ngày 23/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục xử lý các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã; Văn bản số 2268/UBND-KT ngày 17/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc tiếp tục xử lý các Hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động và Hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định tại khoản 2, Điều 54, Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Bình;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải thể các hợp tác xã yếu kém, ngừng hoạt động và các hợp tác xã chưa chuyển đổi, tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Bình;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 132/TTr-TCKH ngày 12/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể bắt buộc đối với các Hợp tác xã thuộc trường hợp giải thể bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 54 Luật Hợp tác xã năm 2012, (theo danh sách chi tiết kèm theo quyết định này).

Điều 2. Giao Hội đồng giải thể huyện (được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện), thực hiện các thủ tục giải thể đối với các Hợp tác xã có tên tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng giải thể huyện, Chánh Văn phòng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi Cục thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình, Giám đốc các Hợp tác xã có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

 

(Báo cáo)

- Như Điều 3; (thi hành)

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;

- Lãnh đạo Văn phòng huyện;

- Liên minh HTX tỉnh;

- Lưu: VT, CV(HN).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Thế Đạt

DANH SÁCH

CÁC HỢP TÁC XÃ GIẢI THỂ BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số:        QĐ-UBND ngày        /9/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình)
STT                                  Tên HTX Mã số thuế Người đại diện theo pháp luật Địa chỉ trụ sở chính
1 HTX THƯỢNG BÌNH 5000793051 Nguyễn Văn Thanh Thôn Cốc Phát, xã Thượng Lâm
2 HTX TÂN THÀNH 5000791858 Ma Văn Triều Thôn Vằng Áng, xã Thổ Bình
3 HTX TIẾN HƯƠNG 5000797962 Triệu Hữu Hương Thôn Tát Ten, xã Bình An
4 HTX MẠNH HÙNG 5000799293 Nguyễn Thế On Tổ dân phố Bản Kè, thị trấn Lăng Can
5 HTX HỢP NHẤT 5000782243 Trần Văn Thanh Thôn Hợp Thành, xã Khuôn Hà
6 HTX THANH SƠN 5000692800 Triệu Văn Quan Thôn Lũng Giềng, xã Xuân Lập
7 HTX MƯỜI TIẾN 5000688402 Quan Thị Sinh Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can
8 HTX CHÍ THÀNH 5000688392 Nguyễn Việt Đức Thôn Bản Thàng, xã Phúc Yên
9 HTX ĐẠI THẮNG  5000801993 Nguyễn Văn Thắng Tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can
10 HTX THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG LONG  5000593359 Bàn Văn Hoàng Thôn Nà Trúc, xã Hồng Quang
11 HTX TƯ PHƯƠNG 5000795612 Vũ Văn Tư Tổ dân phố Phai Tre, thị trấn Lăng Can

 

Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Tin cùng chuyên mục