Lăng Can Phát huy hiệu quả nguồn vốn Chương trình 30a thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bàn vững

Những năm qua, xã Lăng Can đã sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo để hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất. Từ nguồn vốn hỗ trợ này đã tạo động lực giúp nông dân hăng hái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới vào phục vụ sản xuất, tạo bước chuyển dịch trong sản xuất nông nghiệp theo hướng tích cực, góp phần nâng cao thu nhập hướng đến giảm nghèo bền vững.

Dự án hỗ trợ chăn nuôi dê được thực hiện từ năm 2018 đã mang lại hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia dự án

Thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình 30a Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững của năm 2020, UBND xã Lăng Can đã hỗ trợ cho 138 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, thực hiện 3 dự án là nuôi dê sinh sản, nuôi trâu  và nuôi lợn sinh sản, bình quân mỗi hộ nghèo được hỗ trợ 10 triệu đồng, hộ cận nghèo hỗ trợ 8 triệu đồng, hộ mới thoát nghèo hỗ trợ 6 triệu đồng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ là 1 tỷ 030 triệu đồng. Ngoài dự án hỗ trợ nuôi dê, xã còn triên khai thực hiện dự án hỗ trợ mua máy chế biến thức ăn gia súc cho 43 hộ, với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Đến nay các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của xã Lăng can đã giải ngân vốn được trên 98% kế hoạch.

Thực hiện tốt các dự án hỗ trợ chăn nuôi đã góp phần thúc đẩy chăn nuôi gia súc của xã phát triển

Để đảm bảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất phát huy hiệu quả, xã Lăng Can đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân sử dụng đúng mục đích các nguồn hỗ trợ của các Chương trình, dự án, nhất là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2018 đến năm 2020, tổng kế hoạch vốn thuộc Chương trình 30 giao là 4 tỷ 815 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 4 tỷ 250 triệu đồng, chiếm 88,26% kế hoạch vốn, nhân dân đóng góp 565 triệu đồng, chiếm 11,7% kế hoạch vốn. Trong đó, vốn Dự án phát triển cơ sở hạ tầng là 1 tỷ 616 triệu đồng. Vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gần 3,2 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2018  đến năm 2020, xã đã thực hiện 12 dự án. Tổng số tham gia thực hiện dự án là 319 hộ, trong đó: 118 hộ nghèo; 126 hộ cận nghèo; 75 hộ mới thoát nghèo không quá 24 tháng. Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình 30a Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã giúp người dân ở Lăng Can thay đổi tập quán canh tác truyền thống, chú trọng hơn đến việc đầu tư thâm canh để phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa gắn với chuỗi giá trị đem lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Cùng với đó, xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác giảm nghèo đa chiều, và ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà vước nói chung, nguồn vốn thuộc Chương trình 30a nói riêng đã tạo động lực giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, tạo chuyển biến trong sản xuất, chăn nuôi, nâng cao giá trị kinh tế. Thời gian tới, xã Lăng Can sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, chính sách về hỗ trợ sản xuất, nhất là các Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục