Cụm thi đua các huyện, thành phố tỉnh Tuyên Quang sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 27/8/2020, tại huyện Lâm Bình, Cụm thi đua các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND huyện Lâm Bình; lãnh đạo UBND, Phòng Nội vụ và chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội các địa phương trên toàn tỉnh. Trước bối cảnh ấy, UBND các huyện, thành phố đã bám sát những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm các huyện, thành phố đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của từng địa phương. Các phong trào thi đua hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất và trong công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Điển hình như phong trào: “ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi”, Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Thông qua các phong trào thi đua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi đối với CBCCVC và nhân dân tại các địa phương góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của toàn tỉnh. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm tại 7 huyện, thành phố đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện. Về tổng sản lượng lương thực, trong 6 tháng đầu năm 2020, các huyện, thành phố đạt từ 41% đến 99%, trong đó thành phố Tuyên Quang đạt cao nhất với 99%. Đối với công tác trồng rừng, các huyện thành phố đều đạt từ 87% đến 100% kế hoạch, đạt cao nhất là huyện Sơn Dương đạt 106,7%, Na Hang đạt 103,85%, Yên Sơn đạt 102 % kế hoạch.  Đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm các huyện, thành phố đã thực hiện thu đạt trên 50% kế hoạch, trong đó Thành phố Tuyên Quang và huyện Chiêm Hóa thu đạt cao nhất trên 71% kế hoạch.  Về chỉ tiêu giải quyết việc làm mới, các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, xuất khẩu lao động và lao động tại các khu công nghiệp trong nước , tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm mới nhìn chung đều đạt cao, trong đó Hàm yên đạt trên 110% kế hoạch, Lâm Bình đạt trên 103% kế hoạch.

Đ/c Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình chủ trì hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu giao ước thi đua còn đạt tỷ lệ thấp như: sản xuất lương thực, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/20216 của HĐND tỉnh Tuyên Quang…; công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi; dịch bệnh Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn; triển khai các bước đầu tư, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới còn chậm…

Đại biểu các huyện, thành phố phát biểu thảo luận tại hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận sôi nổi nhằm đánh giá lại những kết quả cũng như những hạn chế, tồn tại trong những tháng đầu năm 2020, từ đó đưa ra quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 của từng địa phương để tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm 2020, bằng các hành động cụ thể như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tại các địa phương, đơn vị./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục