UBND huyện họp thường kỳ tháng 3 năm 2020

Ngày 17/3 UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức họp thành viên UBND huyện thường kỳ tháng 3 năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì Kỳ họp. Dự Kỳ họp có đồng chí Hoàng Văn Nha, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã trong huyện.

Tại kỳ họp nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đã thông qua các báo cáo và kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới như: Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 10 năm thành lập huyện và Lễ hội Lồng tông, Ngày hội các văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Tân Sửu 2021. Báo cáo việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Thực hiện chủ trương xây dựng các công trình đầu tư công năm 2020; Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động số 33, ngày 31/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nên kinh tế. Báo cao kết quả thực hiện công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quý I, triển khai nhiệm vụ quý II, năm 2020. Kế hoạch triển khai chương trình sữa học đường giai đoạn 2020 – 2025; kế hoạch nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo cho hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện; Tại kỳ họp này Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đã thông qua Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá và phân loại mức độ thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch UBND huyện giao hằng tháng đối với người đứng đầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đóng góp vào các kế hoạch và các báo cáo được thông qua tại kỳ họp. Trong đó, tập trung vào công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 10 năm thành lập huyện và Lễ hội Lồng tông, Ngày hội các văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Tân Sửu 2021; các nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, đặc biệt là việc cắt giảm các thủ tục trong việc tang; Công tác xây dựng các công trình đầu tư công năm 2020; công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19…

Các đại biểu tham gia thảo luận tại kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tập trung chỉ đạo,hướng dẫn thực hiện tốt công tác chuyên môn đặc biệt là đối với công tác xây dựng các công trình đầu tư công năm 2020; công tác chăm sóc bảo vệ lúa Xuân và theo dõi và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, tổ chức hướng dẫn chăn nuôi an toàn và tái đàn lợn. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Thực hiện quyết liệt, đầy đủ đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn dịch bệnh trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện, giữ vững tình hình an ninh chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra…

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục