UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 5 năm 2022

UBND huyện Lâm Bình vừa tổ chức phiên họp Thành viên Ủy ban nhân dân huyện kỳ tháng 5 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trình bày các Dự thảo Kế hoạch vàd Dự thảo Báo cáo của UBND huyện gồm: Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021. Dự thảo Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lâm Bình năm 2022. Dự thảo Kế hoạch sắp xếp các hoạt động du lịch cộng đồng tại thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm; tổ dân phố Nặm Đíp, thị trấn Lăng Can. Dự thảo Kế hoạch về bảo tồn, phát triển văn hóa ẩm thực đặc trưng của các dân tộc huyện Lâm Bình, giai đoạn 2022-2025. Dự thảo Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 10/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra chất lượng công trình năm 2022. Dự thảo Kế hoạch về phát triển giáo dục mầm non năm 2022 trên địa bàn huyện Lâm Bình. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Bình. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lâm Bình. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên huyện Lâm Bình năm 2022. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về khắc phục nội dung gợi ý kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa; sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 28-NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa III) về việc phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025. Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Báo cáo tiến độ kết quả thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Lâm Bình.

Cuộc họp đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào các Dự thảo Kế hoạch trình tại kỳ họp để các cơ quan chuyên môn của huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét ban hành và tổ chức thực hiện. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các Dự thảo Kế hoạch đã được trình tại kỳ họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình các cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục