Thượng Lâm ra mắt công bố Cuốn lịch sử đảng bộ xã giai đoạn 1940 - 2014

Sau nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm và biên soạn, vừa qua Đảng bộ xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị công bố Cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1940 - 2014.

Cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thượng Lâm  giai đoạn 1940 - 2014 bao gồm 4 chương, dài 222 trang. Chương I, ghi lại thời kỳ Thượng Lâm xây dựng phong trào cách mạng đấu tranh giành Chính quyền; chi bộ Đảng ra đời lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp và làm tròn nghĩa vụ hậu phương giai đoạn (1940 - 1954). Chương II, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Lâm thành lập, xây dựng phong trào hậu phương vững mạnh, chi viện tiền tuyến, tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu nước giai đoạn (1955 - 1975).  Chương III, Đảng bộ và nhân dân xã Thượng Lâm lãnh đạo nhân dân thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và tiến hành công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng giai đoạn (1976 – 1990). Chương IV, Đảng bộ xã Thượng Lâm lãnh đạo nhân dân thực hiện công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn (1991 – 2014). Cuốn lịch sử Đảng bộ xã Thượng Lâm được xuất bản nhằm ghi lại chặng đường đấu tranh chống quân thù đầy gian khổ, hy sinh và xây dựng quê hương. Qua đó, khơi dạy lòng tự hào của thế hệ cha, anh, tỏ lòng biết ơn của lớp người đi trước đã có nhiều đóng góp trong quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng bộ xã Thượng Lâm ra mắt Cuốn lịch sử sử Đảng bộ xã giai đoạn (1940 - 2014)

Cuốn sách còn có ý nghĩa thiết thực phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, làm tư liệu giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trong xã, góp phần vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới.                 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục