Lâm Bình họp đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 6/ 5, UBND huyện Lâm Bình đã họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Lâm Bình, đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thế Đạt, UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện; thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quôc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Lâm Bình năm 2023. Theo đó; Tổng Kế hoạch vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 được kéo dài sang năm 2023) của 03 Chương trình là 343 tỷ 675,98 triệu đồng.  Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 156 tỷ 475,13 triệu đồng, bao gồm: Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội các huyện nghèo; Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững.

Các cơ quan, đơn vị  báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với tổng số vốn là 167 tỷ 615,5 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 19 tỷ 585,35 triệu đồng, trong đó: Vốn đầu tư phát triển: 15 tỷ 278,35 triệu đồng. Vốn sự nghiệp: 4 tỷ 307 triệu đồng.

Về tiến độ triển khai thực hiện, một số các dự án, tiểu dự án thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đến thời điểm hiện tại đang chờ Nghị quyết, hướng dẫn quy định về nội dung hỗ trợ, các tiêu chuẩn, định mức, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia,…do vậy chưa có căn cứ để xây dựng dự toán chi tiết thực hiện. Chưa có định mức hỗ trợ cho 01 dự án cụ thể để thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng. Vì vậy, đến nay toàn huyện chỉ thực hiện giải ngân vốn được  8 tỷ 251,25 triệu đồng, đạt 2% so với kế hoạch.

Tại cuộc họp lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án và tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, thảo luận, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án.

Để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia, trong thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn tiếp tục tập trung đẩy nhanh công tác thực hiện các bước về đầu tư, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, sớm khởi công công trình. Đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt dự án, báo cáo kinh tế-kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công,... nhất là các công trình khởi công trong năm 2023; đôn đốc, phối hợp, kiểm tra các Chủ đầu tư trong việc triển khai đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành. Đối với các công trình đã tạm ứng khối lượng, đề nghị các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, làm các thủ tục thanh toán. Rà soát, xác định rõ các dự án, tiểu dự án có khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2023, trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch đầu tư giai đoạn 2021- 2025 cho phù hợp./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục