Kỳ họp UBND tỉnh tháng 10: Thông qua nhiều nội dung quan trọng

Chiều 24-10, phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 tiếp tục làm việc, thảo luận cho ý kiến vào các dự thảo trình tại phiên họp. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì phiên họp.

Trong buổi chiều, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 09/2016/QĐ-HĐND ngày 6-12-2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết bãi bỏ một phần các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo; Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; bảng giá đất 5 năm giai đoạn 2020 - 2024; Đề án thành lập các Ban Quản lý rừng đặc dụng; Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg ngày 3-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý internet và điểm truy nhập internet công cộng; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Tân Trào đến năm 2030; Quyết định bãi bỏ Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 30-11-2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.


Đại biểu thảo luận tại phiên họp.   Ảnh: Việt Hòa

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn nhất trí với dự thảo Đề án thành lập các Ban Quản lý rừng đặc dụng; Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh; Quyết định bãi bỏ Quyết định 28/QĐ-UBND ngày 30-11-2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, đây là những việc phải thực hiện. Trong đó, việc thành lập Ban quản lý rừng đặc dụng phải trên cơ sở là đơn vị tự chủ, có lộ trình, phù hợp với tình hình thực tiễn và đảm bảo các quy định.

Đối với dự thảo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ làm việc cụ thể với từng địa phương, từ đó xây dựng một đề án cụ thể để thực hiện nội dung này. Dự thảo về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý tnternet và điểm truy nhập internet công cộng, đồng chí đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh lại theo hướng chặt chẽ hơn.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn kết luận phiên họp.  Ảnh: Việt Hòa

Đối với Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh, đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh để có hướng xây dựng lại kế hoạch, theo hướng thúc đẩy chuyển giao công nghệ từ nước ngoài hiệu quả, khả thi hơn. 

Theo: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục