Cụm Thi đua các huyện, thành phố tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, ký giao ước thi đua năm 2021

Ngày 27/01/2021, tại huyện Lâm Bình, Cụm thi đua các huyện, thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, ký kết giao ước thi đua năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Thắng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ban thi đua- Khen thưởng tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cây trồng và vật nuôi, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã làm ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế, xã hội ở các địa phương trong toàn tỉnh. Trước bối cảnh ấy, UBND các huyện, thành phố đã bám sát những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua, khen thưởng, ngay từ đầu năm các huyện, thành phố đã chỉ đạo và tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi với các hình thức đa dạng phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và tình hình thực tế của từng địa phương. Các phong trào thi đua hướng tới phục vụ lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất và trong công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Điển hình như phong trào: “ Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi”, Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,  phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Thông qua các phong trào thi đua đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi đối với CBCCVC và nhân dân tại các địa phương góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của toàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2020 các huyện, thành phố đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc được khen thưởng cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp huyện. Về tổng sản lượng lương thực, trong 2020 các huyện, thành phố đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Đối với công tác trồng rừng, các huyện thành phố đều đạt 100% kế hoạch, trong đó đạt cao nhất là huyện Lâm Bình đạt 116% KH, Sơn Dương đạt 107,4% KH, Na Hang đạt 105 % kế hoạch. Đối với công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trong năm các huyện, thành phố đã thực hiện thu đạt và vượt kế hoạch giao, trong đó Thành phố Tuyên Quang và huyện Lâm Bình thu đạt cao nhất trên 120% kế hoạch.  Về chỉ tiêu giải quyết việc làm mới, các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác lao động, việc làm, xuất khẩu lao động và lao động tại các khu công nghiệp trong nước , tỷ lệ lao động được giải quyết việc làm mới nhìn chung đều đạt cao sơ với kế hoạch, trong đó Lâm Bình đạt trên 133% kế hoạch, Thành phố Tuyên Quang đạt trên 131% kế hoạch. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua còn một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp như: công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi, khiến đàn lợn ở các địa phương giảm so với kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch gặp nhiều khó khăn; triển khai các bước đầu tư, tỷ lệ giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư công còn chậm…

Đại biểu phát biểu thảo luận

Tại hội nghị, đại biểu các huyện, thành phố đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, tồn tại trong năm 2020, từ đó đưa ra giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 của từng địa phương để tổ chức thực hiện trong năm 2021, bằng các hành động cụ thể như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tại các địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo huyện Lâm Bình bàn giao Cờ thường trực Cụm thi đua năm 2021 cho lãnh đạo huyện Chiêm Hóa

Công tác khen thưởng

Ký kết giao ước thi đua năm 2021

Hội nghị đã tiến hành bàn giao Cờ thường trực Cụm thi đua năm 2021 cho huyện Chiêm Hóa. Tại hội nghị Ban thi đua - Khen thưởng tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho huyện Sơn Dương và thành phố Tuyên Quang vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2019. Cùng tại hội nghị đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục