Toàn văn bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII

Ngày 30/5/2019, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Video không hợp lệ